Minggu, 12 November 2017

Soal Ulangan SKI Kelas XII MA Tentang Pembaharuan dan Modernisasi Dunia Islam Terbaru

A. Pilihlah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e!

1. Muhammad Ali Pasya, tokoh pembaharu Islam, beliau dilahirkan pada tahun…
a. 1845
b. 1846
c. 1765
d. 1848
e. 1849

2. Diantara upaya pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasya adalah...
a. Irigasi
b. Ekonomi dan militer
c. Pertanian
d. Agraria
e. Transportasi

3. Jamaluddin al-Afghani meninggal pada tahun...
a. 1877 M
b. 1789 M
c. 1897 M
d. 1889 M
e. 1778 M

4. Jamaluddin al-Afghani berkeinginan agar sistem pemerintahan yang ideal adalah...
a. Demokrasi
b. Otokrasi
c. Khilafah
d. Monarki
e. Monokrasi

5. Salah seorang tokoh pembaharu yang mengajarkan tentang filsafat kepada Muhammad Abduh adalah...
a. Ibnu Shina
b. Ibnu Bathuthah
c. Ibnu Rusdy
d. Jamaluddin Al Afghani
e. Rasyid Ridha

6. Muhammad Iqbal lahir Sialkot, Punjab, India pada tanggal…
a. 9 November1877
b. 9 November 1878
c. 10 Desember 1877
d. 11 November 1877
e. 8 Januari 1879

7. Seorang ulama besar dan guru dalam ilmu kesusasteraan Persia dan Arab yang pertama kali menepa pelajaran agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal adalah…
a. Mir Husen
b. Mir Hasan
c. Jamaluddin Al Afghani
d. Abdullah bin Abdul Wahab
e. Muhammad Abduh

8. Bersama Jamaludin al-Afghani, Muhammad Abduh menerbitkan sebuah surat kabar yang bernama...
a. Al-urwatul wutsqa
b. Al-Manar
c. An-Nur
d. Al-Jihad
e. Asy-Syiyasah

9. Muhammad Abduh diangkat menjadi Mufti atau hakim agama pada tahun...
a. 1889
b. 1899
c. 1898
d. 1890
e. 1897

10. Pembaharuan lain yang dilakukan Muhammad Abduh adalah dengan mendirikan organisasi bernama al-Jami’at al-Khairiyyah al-Islamiyyah pada tahun 1892. Organisasi ini bertujuan...
a. Menyantuni fakir miskin dan anak yang tidak mampu
b. Mengurusi masalah wakaf
c. Masalah politik
d. Menangani masalah pendidikan
e. Mengurus masalah budaya

B. Isilah pertanyaan berikut dengan singkat dan tepat!
1. Nama ayah Muhammad Abduh adalah...
2. Kisah perjalanan hidup Muhammad Abduh diabadikan dalam buku berjudul…
3. Orang yang pertama kali meletakkan landasan kebangkitan Mesir modern adalah...
4. Pembentukan sekolah pertambangan dilakukan oleh Muhammad Ali Pasya pada tahun…
5. Muhammad Iqbal, tokoh pembaharu Islam, lahir di…
6. Di antara guru Muhammad Iqbal adalah...
7. Muhammad Iqbal wafat pada tahun…
8. Jamaluddin al-Afghani lahir di kota…
9. Jamaluddin al-Afghani wafat pada tahun…
10. Sistem Pemerintahan yang ideal menurut Jamaluddin al-Afghani adalah…

C. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!
1. Sebutkan latar belakang pembaharuan dalam Islam?
2. Sebutkan bidang pembaharuan yang dilakukan Muhammad Ali Pasya?
3. Apa faktor yang mempengaruhi pimikiran Muhammad Abduh?
4. Apa yang dimaksud Pan Islamisme yang digagas Jamaluddin al-Afghani?
5. Menurut Jamaluddin al-Afghani, pemegang kekuasaan harus seperti apa?

Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.