Sabtu, 03 Maret 2018

Pengertian Tafsir Tahlili, Kelebihan Tafsir Tahlili dan Kelemahan Tafsir Tahlili

a. Pengertian Tafsir Tahlili.
Metode tafsir tahlili adalah cara menafsirkan al-Qur`an dengan mengurai dan menganalisa ayat-ayat al-Qur`an secara berurutan, sesuai tertib muṣḥaf dengan membahas segala makna dan aspek yang terkandung di dalamnya. Pola penafsiran yang diterapkan para mufassir yang menggunakan metode tahlili berusaha menjelaskan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat al-Qur’an secara menyeluruh, baik yang berbentuk al-ma’sur maupun ar-ra’yi.

Sebagai contoh penafsiran metode tahlili yang menggunakan bentuk tafsir bilma`sur, misalnya: kata-kata al-muttaqin (orang-orang bertakwa) dalam QS. al Baqarah ayat 2 dijabarkan oleh ayat-ayat sesudahnya yaitu ayat 3-5 sebagaimana telah disebutkan di atas.

b. Kelebihan Tafsir Tahlili.
Beberapa kelebihan dari tafsir metode ini adalah:

1) Dapat mengetahui dengan mudah tafsir suatu surat atau ayat, karena susunan tertib ayat atau surat mengikuti susunan sebagaimana terdapat dalam mushaf.

2) Mudah mengetahui munasabah (korelasi) antara suatu surat atau ayat dengan surat atau ayat lainnya.

3) Memungkinkan untuk dapat memberikan penafsiran pada semua ayat, meskipun inti penafsiran ayat yang satu merupakan pengulangan dari ayat yang lain, jika ayat-ayat yang ditafsirkan sama atau hampir sama.

4) Mengandung banyak aspek pengetahuan, meliputi hukum, sejarah, sains, dan lain lain

Baca Juga :


c. KelemahanTafsir Tahlili.
Beberapa kelemahan dari tafsir metode ini adalah:

1) Menghasilkan penafsiran yang parsial.

2) Subjektivitas mufassir tidak mudah dihindari. Misalnya, adanya ayat yang ditafsirkan dalam rangka membenarkan pendapatnya.

3) Terkesan adanya penafsiran berulang-ulang, terutama terhadap ayat-ayat yang mempunyai tema yang sama.

4) Masuknya pemikiran isra`iliyyat.

d. Tokoh dan Karya.
Penafsiran yang mengikuti metode ini dapat mengambil bentuk ma’sur (riwayat) atau ra’y (pemikiran). Di antara kitab tahlili yang mengambil bentuk ma’sur adalah:

1) Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil al-Qur’an al-Karim, karya Ibn Jarir at-Tabari (w. 310 H) dan terkenal dengan Tafsir att-Tabari. ̣

2) Ma’alim al-Tanzil, karya al-Bagawi (w. 516 H)

3) Tafsir al-Qur’an al-‘Azim, karya Ibn Kasir; dan

4) Ad-Durar al-Mansur fi at-Tafsir bi al-Ma’sur, karya al-Suyuti (w. 911 H)

Adapun tafsir Tahlili yang mengambil bentuk ra’yi banyak sekali, antara lain:

1) Tafsir al-Khazin, karya al-Khazin (w. 741 H)
2) Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil, karya al-Baidawi (w. 691 H)
3) Al-Kasysyaf, karya al-Zamakhsyari (w. 538 H)
4) ‘Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Qur`an karya as-Sairazi (w. 606 H)
5) At-Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Gaib, karya al-Fakhr al-Razi (w. 606 H)
6) Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur’an, karya Tantawi Jauhari.
7) Tafsir al-Manar, karya Muḥammad Rasyid Rida (w. 1935 M); dan lain-lain

Demikianlah sahabat bacaan madani ulasan tentang pengertian tafsir tahlili, kelebihan tafsir tahlili dan kelemahan tafsir tahlili. Sumber buku Siswa Kelas X MA Tafsir Ilmu Tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia, 2014. Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.