Jumat, 09 Maret 2018

Soal Latihan PAI Materi Dakwah Rasulullah Saw Periode Madinah Kelas X SMA/SMK K13

Contoh Soal Ulangan Agama Islam Materi Dakwah Rasulullah Saw Periode Madinah Kelas 10 SMA/SMK K13

I. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d, atau e yang dianggap sebagai jawaban yang paling tepat!

1. Hijrahnya Rasulullah saw. dari tanah kelahirannya, kota Makkah menuju kota Madinah merupakan....
A. perintah dari Allah swt.kepada Rasullulah Saw.
B. saran dari para sahabat Nabi Muhammad Saw
C. keinginan dari keluarga besar Nabi Muhammad Saw, yaitu Bani Hasyim
D. kemauan Rasulullah Saw. karena adanya siksaan kafir Quraisy
E. usulan yang dikemukakan oleh para pembesar Yatsrib

2. Kondisi Madinah sebelum datangnya Islam adalah....
A. belum memiliki pemerintahan.
B. merupakan sebuah negara yang teratur.
C. suku-suku bergabung membentuk pemerintahan.
D. bagian dari negara Makkah.
E. bagian dari negara Persia.

3. Di antara tujuan hijrahnya Rasulullah dari Makah ke Madinah adalah....
A. menghindari fitnah.
B. mencari rezeki.
C. menyelamatkan umat Islam.
D. menyelamatkan diri Rasulullah sendiri.
E. mengubah nasib.

4. Hikmah yang tidak terkandung dalam pelaksanaan hijrah Rasulluah Saw. adalah....
A. selamatnya Rasullulah Saw. dari pembunuhan kaum kafir Quraisy
B  Rasullulah Saw. dapat menegakkan aqidah dan syariat islam
C. kemenangan umat Islam dengan berdirinya pemerintahan Islam
D. penyebab terjadinya peristiwa Fathu makkah tahun keenam Hijiriyah
E. menjadi contoh perjuangan Rasulullah Saw. dalam berjihad

5. Hal yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. untuk memperkuat pembinaan umat islam Di Madinah adalah....
A. memperkuat persatuan kaum muslimin
B. mengkis habis sisa – sisa kesukuan dan permusuhan
C. mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar
D. membuat strategi cara penghancuran berhala
E. menjalin tali persaudaraan yang kokoh

6. Dakwah Rasulullah Saw periode Madianh berlangsung selama....
A. 20 tahun.
B. 15 tahun.
C. 12 tahun.
D. 10 tahun.
E. 30 tahun.

7. Muhajirin artinya adalah kaum yang....
A. bertamasya.
B. berjuang.
C. beriman.
D. berjihad.
E. berhijrah

8. Peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah merupakan batu loncatan untuk mendirikan masyarakat yang baru di negeri yang aman. Di bawah ini langkah-langkah yang tidak dilakukan Nabi Muhammad Saw. di Madinah adalah....
A. memberlakukan hukum syariat Islam secara kaffah
B. mengupayakan adanya kerja sama dengan kaum kafir Quraisy
C. mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat konsolidasi
D. mempersaudarakan kaum Muhajirin dari kaum Anshar
E. menjalin hubungan dengan nonmuslim yang tertuang dalam piagam madinah

9. Substansi dakwah yang tidak dilakukan oleh Rasullulah Saw. Pada periode Madinah adalah....
A. menerapkan hukum-hukum islam secara kaffah
B. menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia
C. mendirikan pemerintahan Islam dan membangun masyarakat islam
D. konsolidasi dengan kaum kafir Quraisy tentang bentuk pemerintahan
E. pengembangan daulat Islam menjadi suatu bentuk Negara adidaya

10. Target dari dakwah periode Madinah adalah mendirikan daulat Islam yang didasarkan pada aqiqah Islam dan menerapkan hukum Islam secara keseluruhan. Berikut ini yang bukan merupakan tantangan untuk mencapai target tersebut adalah....
A. pengkhianatan kaum munafik
B. serangan dari kafir Quraisy Makkah
C. gangguan yang dilancarkan  Yahudi
D. banyaknya sahabat yang murtad
E. adanya invasi bangsa Romawi

11. Peperangan yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah Saw adalah....
A. peperangan Uhud.
B. peperangan Badar.
C. peperangan Khandak.
D. peperangan Tabuk.
E. peperangan Hunain.

12. Masjid mempunyai peranan penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan dalam membangun daulat Islam karena di masjid....
A. tempat berkumpulnya semua manusi dan berbagai unsur
B. berbagi ajaran Islami diturunkan melalui wahyu Allah Swt.
C. Rasulullah saw. membuat benteng moral berupa semangat jihad
D. pokok tauhid dan syariat sangat ditekankan dengan baik
E. ada larangan bersikap tidak peduli pada ajaran Islam

13. Pada tahun keenam Hijriyah , sekitar 1.500 orang kaum muslim akan melakukan ibadah haji di kota Makkah, tetapi dihalang-halangi oleh kafir Quraisy. Inillah yang menjadi latar belakang terjadinya perjanjian....
A. Ji’ranah
B. Hudaibiyah
C. Aqabah
D. Arafah
E. Tan’im

14. Adanya peperangan dalam perkembangan ajaran islam merupakan sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam perjalanan dakwah. Islam membolehkan perang dengan beberapa alasan. Pernyataan berikut yang bukan merupakan alasannya adalah....
A. untuk memperlancar jalannya dakwah Islam
B. memberi kesempatan bagi yang ingin memeluk Islam
C. dalam rangka membela diri, kehormatan dan harta benda
D. sebagai bukti akan kemampuan dalam menghadapi musuh
E. supaya tidak dihancurkan oleh kekuatan Romawi dan Persia

15. Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian antara kaum muslim dan kaum kafir Quraisy. Salah satu hikmah dari adanya perjanjian tersebut adalah....
A. kafir Quraisy bila ingin memeluk Islam harus diketahui walinya
B. pengakuan eksitensi kaum muslim oleh kafir Quraisy
C. umat Islam tidak jadi melakukan ibadah haji
D. adanya gencatan senjata selama dua puluh tahun
E. terbukanya kedok kaum munafik

II. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar dan tepat!
1. Kapankah hijrah terjadi dan apa hikmahnya? Jelaskan !
2. Tuliskan Apa saja faktor-faktor penyebab suksesnya dakwah Rasulullah saw. di Madinah ?
3. Jelaskan substansi dakwah Nabi Muhammad saw.periode Madinah !
4. Tuliskan Apa saja strategi dakwah Nabi Muhammad saw. periode Madinah ?  !
5. Apa hikmah perjanjian Hudaibiyah ?
6. Apakah perbedaan antara peperangan dalam Islam dengan peperangan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah ? Jelaskan!
7. Tuliskan kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Madinah ketika Rasulullah Saw. tiba !
8. Kapankah terjadinya perang Badar dan apa yang melatarbelakanginnya ?
9. Apa penyebab kekalahan umat Islam pada Perang Uhud ? Jelaskan !
10. Pelajaran apa yangdapat diambil oleh umat islam berdakwah , berdasarkan strategi dakwah Nabi Muhammad Saw. pada periode Madinah ? Jelaskan !

Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.