Rabu, 15 April 2020

Contoh Soal Latihan Fikih Kelas X MA Materi Wakalah dan Shulhu (Objektif dan Essay)

Contoh Soal Ulangan Fiqih Kelas X Aliyah Materi Wakalah (Meakili) dan Shulhu (Damai) (Objektif dan Essay)
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang (X) !

1, Istilah wakalah menurut bahasa adalah....
a. Wali hakim
b. Wakil tugas
c. Perwakilan
d. Mewakilkan
e. Perwalian

2. Dibawah ini yang bukan termasuk berakhirnya akad wakalah adalah....
a. Salah satu pihak meninggal dunia
b. Jika salah satu pihak menjadi gila
c. Pemutuan dikaukan orang yang mewakilkan dan diketahui oleh yang diberi wewenang
d. Pemberi kuasa keluar dari status kepemilikan
e. Pemberi wakalah sedang sakit

3. Salah satu syarta orang yang mewakilkan atau yang memberi kuasa adalah....
a. Bermanfaat untuk kepentingaan umum
b. Diketahui barangnya
c. Mempunyai wewenag terhadap urusan tersebut
d. Memiliki keahlian berwirausaha
e. Mampu secara lahir dan batin

4. Salah satu contoh pelaksanaan wakalah adalah....
a. Indra mewakili orang tuanya mengerjakan shalat
b. Amir mengerjakan tes milik temannya
c. Wulan mewakili gurunya mengajar di dalam kelas
d. Adi mewakili orang tuanya menjenguk orang sakit
e. Aminah pergi kewarung menemani ibunya

5. Dalam Islam membolehkan wakalah sebagai salah satu yang dapat dipergunakan sebagai sarana tolong menlong. Sehingga diantara hikmah wakalah adalah....
a. adanya rasa kemanusiaan
b. adanya rasa saling percaya
c. adanya rasa Persamaan
d. adanya rasa keadilan
e. adanya rasa keamanan

6. Tidak semua jenis pekerjaan boleh diwakilkan kepada orang lain. Di bawah ini yang boleh diwakilkan adalah....
a. Semua jenis pekerjaan kecuali shalat dan puasa
b. Pekerjaan orang lain
c. Pekerjaan yang tidak jelas
d. Shalat sunnah
e. Puasa sunnah

7. Sulhu menurut bahasa mempunyai arti....
a. Suka sama suka
b. terkendali
c. damai
d. aman
e. selesai

8. Orang yang beramai dan bertaqwa kepada Allah Swt akan mendapat....
a. kebahagian
b. rahmat
c. keistimewaan
d. rezeki yang halal
e. pahala

9. Hukum mendamaikan perselisihan justru menjadi haram jika....
a. Yang didamaikan tidak terima
b. Yang mendamaikan terbuuh
c. Perdamaian tersebut ada tendensi perjanjian
d. Sesuatu yang didamaikan melanggar syariat Islam
e. Mendamaikan kelompok yang bertikai

10. Perdamaian antar orang muslim itu diperbolehkan selama perdamaian tersebut....
a. tidak menghalalkan barang halal
b. tidak menghalalkan barang haram
c. mengharamkan barang haram
d. menghalalkan sesuatu
e. menghalalkan yang subhat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Jelaskan pengertian wakalah menurut istilah ?
2. Sebutkan contoh wakalah yang dibolehkan dalam bidang ‘ubudiyah !
3. Apakah status bagi orang yang diberi kuasa dalam wakalah ?
4. Jelaskan pengertian sulhu menurut istilah ?
5. Tulislah dalil tentang sulhu berikut artinya!

Terima Kasih Atas Kunjungannya. Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.