Rabu, 15 April 2020

Contoh Soal Latihan Fikih Kelas X MA Materi Perekonomian dalam Islam (Objektif dan Essay)

Contoh Soal Ulangan Fiqih Kelas X Aliyah Materi Perekonomian dalam Islam (Objektif dan Essay)
A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar, dengan memberi tanda silang (X) !

1. Membeli barang yang sedang ditawar orang lain termasuk bentuk jual beli....
a. dilarang
b. dibolehkan
c. tidak dibolehkan sama sekali
d. terlarang tapi sah
e. sah-sah saja

2. Suatu akad dalam bentuk kerja sama, baik dalam bidang modal atau jasa adalah pengertian dari....
a. Koperasi
b. Syirkah
c. Qirad
d. Musadah
e. Ji'alah

3. yang tidak termasuk syarat-syarat syirkah adalah....
a. pokok atau modal harus jelas atau dapat dihitung
b. upah atau penghasilan menjadi milik bersama
c. upah dapat disamakan, jika profesinya sama
d. pembagian penghasilan boleh tidak sama, karena tingkat keahlian dan pendidikanya bermacam-macam
e. perbandingan upah ditentukan ketika akad

4. Diantara bentuk-bentuk jual-beli yang dilarang dalam Islam adalah....
a. Jual beli yang ada unsur riba
b. suka sama suka
c. membeli barang untuk kepentingan bersama
d. membeli dengan harga murah
e. membeli sesuatu barang dengan jalan yang baik

5.  وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ
Potongan ayat diatas merupakan salah satu landasan untuk....
a. berdagang
b. bertetangga
c. berkomunikasi
d. berperang
e. bersedekah

6. Khiyar dalam fikih mengandung pengertian sebagai berikut....
a. boleh memilih antara meneruskan atau membatalkan jual belinya
b. memilih yang terbaik
c. boleh meneruskan jual beli walaupun ada cacat
d. jual beli batal
e. sesuai dengan perjanjian

7. Transaksi antara penjual dan pembeli di mana harga dan keuntungannya  diketahui dan disepekati oleh penjual dan pembeli adalah nama lain dari....
a. Mukhabarah
b. Murabahah
c. Mudharabah
d. Musyarakah
e. Musaqah

8. Bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dimana benihnya dari yang punya tanah disebut....
a. Musaqah
b. Muzaraah
c. Mukhabarah
d. Murabahah
e. Syirkah

9. Suatu bentuk kerjasama perniagaan di mana si pemilik modal menyetorkan modalnya kepada pengelola, dengan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak sedangkan jika ada kerugian akan di tanggung pemilik modal disebut dengan....
a. Mukhabarah
b. Murabahah
c. Musyarakah
d. Musaqah
e. Murabahah

10. Transaksi jual beli dengan model pembelian barang tetapi pembayaran dilunasi dimuka, sedangkan penyerahan barang dilakuan dikemudian hari dinamakan....
a. Khiyar
b. Syirkah
c. Ji'alah
d. Salam
e. Kafalah

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan benar !
1. Sebutkan rukun dan syarat jual beli!

2. Sebutkan macam-macam khiyar jelaskan!

3. Pak Hasan memperlihatkan barang dagangan yang ditawar oleh pembeli karena sedikit robek. Bagaimana menurut pendapatmu jika dikaitkan dengan khiyar?

4. Jelaskan pengerƟan syirkah dan sebutkan macam-macamnya!

5. Apa yang anda ketahui dengan musaqah, muzaraah dan mukhabarah?

Terima Kasih Atas Kunjungannya. Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.