Minggu, 05 November 2017

Contoh Soal Ujian Tengah Semester Ganjil (UTS) PAI Kelas IX SMP K 13 Objektif dan Essay

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d sesuai jawaban yang paling tepat !

1. Hari Akhir disebut juga dengan hari . . . .
a. kiamat. c. pembalasan
b. penghabisan. d. seluruhnya

2. Kiamat kecil disebut juga kiamat . . . .
a. sugra. c. Sebagian.
b. kubra. d. Seluruhnya.

3. Hancurnya alam semesta sehingga alam dunia musnah dan berganti dengan alam baru disebut . . . .
a. malapetaka. c. kiamat sugra.
b. bencana alam. d. kiamat kubra.

4. Setelah manusia meninggal dunia, ia akan memasuki alam . . . .
a. gaib c. Arwah.
b. barzakh d. Akhirat.

5. Malaikat yang menanyai di kubur adalah . . . .
a. Atid dan Rakib. c. Munkar dan Nakir.
b. Jibril dan Mikail. d. Malik dan Ridwan.

6. Hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur dinamakan . . . .
a. reinkarnasi. c. yaumul hisab.
b. yaumul Ba’ats. d. yaumul mizan

7. Orang yang dibangkitkan dari alam kubur dihalau menuju suatu tempat yaitu . . . .
a. surga. c. padang mahsyar.
b. neraka. d. padang akhirat.

8. Hari ditimbangnya amal manusia dinamakan . . . .
a. yaumul Ba’ats. c. yaumul mizan.
b. yaumul hisab. d. yaumul akhirat.

9. Seseorang yang menerima buku amalannya dari sebelah kanan, perhitungan amalnya akan . . . .
a. cepat. c. Didahulukan.
b. mudah. d. Terpercaya.

10. Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang ditunjukkannya amaliyah di dunia walau seberat “zarrah” adalah . . . .
a. QS. Al-Baqarah : 1-11. c. QS. Ad-Dhuha : 8.
b. QS. Al Balad : 7-8. d. QS. Az-Zalzalah : 7-8.

11. Sifat orang yang selalu berpandangan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan merupakan pengertian ....
a. optimis. c. Ikhtiar.
b. pesimis. d. Tawakal.

12. Ketika seseorang yang optimis menemui kegagalan, maka yang terpikirkan olehnya adalah....
a. bersiap-siap untuk gagal lagi. b. merasa menyesal atas usahanya.
c. berprasangka baik kepada Allah. d. menyerah sebelum berusaha.

13. Setiap rintangan kehidupan yang dialami oleh seorang muslim harus dihadapi dengan ....
a. rasa syukur dan tawakal. b. sabar dan rasa optimis.
c. tabah dan tawakal. d. bahagia dan tabah.

14. Berusaha bersungguh-sungguh untuk meraih apa yang diinginkan adalah pengertian .....
a. tawakal. c. Ikhtiar.
b. sabar. d. Syukur.

15. Tawakal atau berserah diri kepada Allah harus didahului dengan....
a. sikap rendah hati. c. syukur nikmat.
b. berprasangka baik. d. usaha yang serius.

16. Ketika seseorang yang tawakal mendapatkan keberhasilan, maka ia meyakini bahwa kesuksesan itu merupakan ....
a. pemberian orang lain. c. hasil usaha bersama.
b. karunia Allah Swt. d. suatu keberuntungan.

17. Sikap orang yang tawakal ketika usahanya tidak berhasil adalah ....
a. pesimis. c. putus asa.
b. rendah diri. d. berpikir positif.

18. Berserah diri kepada Allah Swt. atas hasil suatu usaha setelah berikhtiar dan berdoa disebut dengan ....
a. tawakal. c. Sabar.
b. zikir. d. tawadhu’

19. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ  Potongan ayat ini menjelaskan tentang ....
a. zikir. c. Shalat.
b. sabar. d. Tawakal.

20. Sikap tawakal paling tepat dilakukan setelah seseorang....

a. puas atas hasil pekerjaannya. c. merencanakan sebuah pekerjaan.
b. berniat melakukan usaha. d. berusaha dan berdoa.

21. Seseorang yang berkata apa adanya dan sesuai kenyataan disebut . . . .
a. optimis. c. Santun.
b. jujur. d. Malu.

22. Lawan dari jujur adalah . . . .
a. dusta. c. Angkuh.
b. pamer. d. Ceroboh.

23. Menurut QS. Al Ahzab /33 : 70 Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk . . . .
a. bertakwa dan berikhtiar. c. bertakwa dan berkata benar.
b. jujur dan santun. d. santun dan malu.

24. Di bawah ini yang merupakan salah satu manfaat jujur adalah ....
a. diremehkan orang lain. c. mudah diperalat orang lain.
b. hatinya gelisah. d. hidupnya tenang.

25. Berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik merupakan pengertian . . . .

a. santun. c. rendah diri.
b. malu. d. tawadu’

26. Santun mencakup dua hal, yakni . . . .
a. santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan.
b. santun dalam hati dan menjaga perasaan orang lain.
c. bertingkah laku baik dan ramah.
d. rendah hati kepada orang lain dan lemah lembut.

27. Salah satu manfaat sifat santun adalah . . . .
a. menjadikan diri kita mudah diterima orang lain.
b. menjadikan diri kita mudah dipermainkan orang lain.
c. hidup menjadi tertekan dan gelisah.
d. sering merasa rendah diri di hadapan orang lain.

28. Menahan diri dari perbuatan jelek, serta merasa sangat tidak enak hati jika melakukan perbuatan tercela adalah pengertian . . . .
a. percaya diri. c. Santun.
b. optimis. d. Malu.

29. Menurut hadis nabi bahwa iman ada . . . cabang dan malu merupakan sebagian dari iman.

a. 70. c. 50.
b. 60. d. 40.

30. Berikut ini adalah sifat malu yang tepat . . . .
a. Malu menghadiri pengajian umum.
b. Malu tidak mengerjakan PR.
c. Malu diejek teman bila berjilbab.
d. Malu salat berjama’ah di masjid.

B. Jawablah pertanyaan-pertayaan berikut ini ! 

1. Jelaskan pengertian hari kiamat!
2. Jelaskan manfaat dari sifat jujur!
3. Berilah contoh perilaku santun dalam bergaul dengan teman sekelas!
4. Jelaskan fungsi iman kepada hari kiamat!
5. Tuliskan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga!
6. Jelaskan manfaat dari sifat malu!
7. Jelaskan pengertian sifat optimis, ikhtiar dan tawakal!
8. Jelaskan manfaat bersifat optimis!
9. Sebutkan 3 contoh ikhtiar dan tawakal!
10. Jelaskan manfaat orang yang berikhtiar dan bertawakal!

Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.