Sabtu, 16 Mei 2020

Contoh Soal Ulangan dan Jawaban Ilmu Kalam Kelas X Aliyah Materi Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam

Soal Latihan dan Jawaban Ilmu Kalam Kelas X MA Materi Sejarah Perkembangan Ilmu Kalam
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e, pada jawaban yang paling benar !

1. Segala masalah yang rumit dikembalikan langsung kepada Rasulullah Saw. sehingga beliau berhasil menghindarkan perpecahan antara umatnya. Masa Rasulullah Saw. tersebut dinamakan …
A. periode pertumbuhan akidah
B. periode pembinaan akidah
C. periode doktrin akidah
D. periode pembinaan akidah ahlusunnah
E. periode pembinaan kualitas iman

2. Para sahabat menerima dan memahami kandungan Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan akidah dan sifat-sifat Allah tanpa mempersoalkan makna dibaliknya. Dalam masalah ketuhanan merujuk pada firman Allah pada …
A. QS. Ali Imran
B. QS. al-Qadar
C. QS. al-Asr
D. QS. al-Ikhlas
E. QS. al-Kausar

3. Disamping masalah tauhid, di antara masalah yang muncul yaitu soal qada’ dan qadar. Sikap Nabi Saw. atas masalah tersebut adalah …
A. Melarang membahas dan berselisih
B. Membela pendapat salah satu dari yang berselisih
C. Diam
D. Membiarkan kemudian menjelaskan
E. Menjelaskan secara detail agar sahabat tidak berselisih

4. Perbuatan kemusyrikan pertama kali muncul pada masa siapa?
A. Masa Nabi Nuh As.
B. Masa Nabi Muhammad Swt.
C. Masa Nabi Ibrahim As.
D. Masa Nabi Isa As.
E. Masa Nabi Yusuf As.

5. Pada masa Rasulullah Saw., persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akidah muncul dari …
A. Musyrik dan munafik
B. Musyrik dan kafir
C. Kafir dan munafik
D. Musyrik dan zindik
E. Zindik dan munafik

6. Masalah akidah yang diajukan pada soal No. 5 adalah …
A. Permasalahan qadha
B. Permasalahan qadar
C. Permasalahan dosa besar
D. Permasalahan qadha dan qadar
E. Permasalahan hari akhir

7. Adapun tujuan masalah pada soal No. 6 diajukan adalah …
A. Untuk membenarkan perbuatan jahat sebagai kehendak Allah
B. Untuk membenarkan perbuatan dosa sebagai kehendak Allah
C. Untuk membenarkan perbuatan jahat dan dosa sebagai kehendak Allah
D. Untuk membenarkan perbuatan baik dan buruk sebagai kehendak Allah
E. Untuk membenarkan perbuatan adil dan dosa sebagai kehendak Allah

8. Sifat tauhid pada masa Rasulullah adalah …
A. Tauhid Ruhani
B. Tauhid Jasmani
C. Tauhid Ijtihadi
D. Tauhid Amali
E. Tauhid Maknawi

9. Timbulnya gerakan Musailamah Al-Każżab sebagai salah satu bentuk penyelewengan akidah terjadi pada masa …
A. Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq R.a.
B. Khalifah Umar Bin Khattab Ra.
C. Khalifah Usman Bin Affan R.a.
D. Khalifah Ali Bin Abi Thalib R.a.
E. Khalifah Muawiyah Bin Abi Sofyan

10. Penyelewengan Musailamah al-Kazzab menyangkut masalah…
A. Peyimpangan keimanan kepada Allah
B. Peyimpangan keimanan kepada malaikat Allah
C. Peyimpangan keimanan kepada kitab Allah
D. Peyimpangan keimanan kepada Nabi dan Rasul Allah
E. Peyimpangan keimanan kepada qadha dan qadar

11. Mulai timbul kekacauan yang berbau politik dan fitnah yang berpengaruh pada akidah untuk pertama kalinya terjadi pada masa …
A. Khalifah Abu Bakar ash Shiddiq
B. Khalifah Umar Bin Khattab
C. Khalifah Usman Bin Affan
D. Khalifah Ali Bin Abi Thalib
E. Khalifah Muawiyah Bin Abi Sofyan

12. Di Mesir, penggantian gubernur yang diangkat Umar Bin Khattab Ra., yakni Umar Ibnu al Ash dengan Abdullah Ibnu Sa’d, salah seorang keluarga Khalifah, mengakibatkan pemberontakan kepada Khalifah Usman Bin Affan ra di Madinah sehingga Khalifah terbunuh oleh …
A. Abdullah bin Saba’
B. Abdullah bin Sab’ah
C. Abdullah bin Sabi’in
D. Abdullah bin Ubay
E. Abdullah bin Maslamah

13. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan Ra.ini dikenal sebagai
A. Al-Fitnatul Kubro kedua
B. Al-Fitnatul Kubro pertama
C. Al-Fitnatul Khilafah
D. Al-Fitnatul Ula
E. Al-Fitnatul Islam

14. Adapun yang dituduh sebagai pelaku dosa besar oleh kelompok Khawarij dalam peristiwa pertikaian Siffin adalah kecuali.....
A. Ali bin Abi Thalib R.a.
B. Mu’awiyah Bin Abi Sofyan R.a.
C. Aisyah R.a.
D. Abu Musa al-Asyari
E. Amr bin al-Ash

15. Golongan yang mempunyai keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah satu-satunya sahabat yang paling berhak menjadi Khalifah karena Nabi Saw. pernah berwasiat demikian adalah …
A. Khawarij
B. Syiah
C. Muktazilah
D. Sunni
E. Murjiah

16. Menurut ulama kalam, seorang yang dituduh sebagai pemicu atau penyebab perpecahan umat adalah seorang mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Tokoh tersebut adalah…
A. Abdullah bin Saba’
B. Abdullah bin Sab’ah
C. Abdullah bin Sabi’in
D. Abdullah bin Ubay
E. Abdullah bin Muljam

17. Untuk menentukan siapa pengganti Nabi saw., para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Anshar berkumpul di suatu tempat yang bernama …
A. Saqifah bani Aus
B. Saqifah bani Khadraj
C. Saqifah bani Mudraj
D. Saqifah bani Hayim
E. Saqifah bani Sa’adah

18. Delegasi kaum Muhajirin pada pertemuan seperti pada soal No. 17 diantaranya adalah ….
A. Abu Bakar ash Shidiq Ra., Umar Bin Khattab Ra. dan Abu Umamah
B. Abu Bakar ash Shidiq Ra., Umar Bin Khattab Ra. dan Abu Ubaidah
C. Abu Bakar ash Shidiq Ra., Umar Bin Khattab Ra. dan Abu Ubaidillah
D. Abu Bakar ash Shidiq Ra., Umar Bin Khattab Ra. dan Abdullah bin Ubaidah
E. Abu Bakar ash Shidiq Ra., Umar Bin Khattab Ra. dan Ubaidah bin Samit

19. Perhatikan indikator berikut !
1. Adanya pemahaman dalam islam yang berbeda
2. Adanya pemahaman ayat Al-Quran yang berbeda
3. Adanya penyerapan tentang hadis yang berbeda
4. Adanya kepentingan kelompok atau golongan
5. Mengedepankan akal
6. Adanya beda dalam kebudayaan
7. Adanya kepentingan politik

Indikator di atas adalah ...
A. Faktor ekstern timbulnya aliran-aliran Ilmu Kalam
B. Faktor Intern timbulnya aliran-aliran Ilmu Kalam
C. Faktor intern timbulnya perpecahan Ilmu Kalam
D. Faktor ekstern timbulnya perpecahan Ilmu Kalam
E. Faktor utama timbulnya Ilmu Kalam

20. Golongan yang mempunyai keyakinan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib kemudian keluar karena peristiwa tahkim adalah …
A. Syiah
B. Khawarij
C. Muktazilah
D. Sunni
E. Murjiah

B. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar !

1. Deskripsikan penyimpangan akidah sebelum masa Nabi Muhammad Saw. ! (minimal4)
2. Deskripsikan keadaan akidah masa Nabi Muhammad Saw. !
3. Deskripsikan keadaan akidah masa sahabat !
4. Deskripsikan sejarah pertumbuhan ilmu kalam !
5. Jelaskan faktor-faktor perkembangan ilmu kalam

Kunci Jawaban:
Pilihan ganda

1. B
2. D
3. A
4. A
5. A
6. D
7. C
8. D
9. A
10. D
11. C
12. A
13. B
14. A
15. B
16. A
17. E
18. E
19. B
20. B

Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.