Sabtu, 16 Mei 2020

Contoh Soal Ulangan dan Jawaban Ilmu Kalam Kelas X Aliyah Materi Aliran dan Doktrin Aliran dalam Ilmu Kalam

Soal Latihan dan Jawaban Ilmu Kalam Kelas X MA Materi Aliran dan Doktrin Aliran dalam Ilmu Kalam
A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c, d atau e, pada jawaban yang paling benar !

1. Golongan yang menganut paham free will and free act adalah...
A. Syi’ah
B. Khawarij
C. Qadariah
D. Mu'tazilah
E. Jabbariyah

2. Aliran kalam yang dikenal dengan istilah fatalism atau predestination adalah ….
A. Syi’ah
B. Khawarij
C. Qadariah
D. Mu'tazilah
E. Jabbariyah

3. Adapun pengikut-pengikut Al-Bazdawi tergolong dalam aliran Maturidiyah…..
A. Samarkand
B. Ekstirm
C. Bukhara
D. Tradisonal
E. Moderat

4. Aliran kalam tertua muncul pada pertengahan abad I H. adalah…..
A. Syi’ah
B. Asyi’ariyah
C. Maturidiyah
D. Mu'tazilah
E. Murjiah

5. Salah seorang tokoh Murji’ah adalah…..
A. Ghailan al Dimasiqy
B. Ma’bad al-Juhaini
C. Abu al-Hudzail
D. Imam al Ghazali
E. Imam Maliki

6. Nama Jabbariyah berasal dari kata Jabbara, artinya…..
A. Pasrah
B. Menangguhkan
C. Memaksa
D. Menyerahkan
E. Mengikuti

7. Akal dapat mengetahi perbuatan baik dan buruk meskipun tanpa agama adalah pendapat aliran ….
A. Qadariah
B. Sunni
C. Jabbariah
D. Salafiah
E. Syi’ah

8. Tokoh pendiri aliran Qadariyah adalah …..
A. Jahm Ibn Sofwan
B. Ahamd Ibn Hanbal
C. Ma’bad al-Juhaini
D. Ghilan al-Dimasiky
E. Abu Hasan al-Asy’ari

9. Menurut Mu'tazilah, perbuatan baik dan buruk manusia harus diganjar oleh Tuhan, karena merupakan konsekuensi dari prinsip…..
A. At-Tauhid
B. Al-wa’du wal wa’id
C. Amar ma’ruf nahi munkar
D. Al-Adl
E. Al-Manzilah bainal manzilatain

10. Iman sewaktu-waktu dapat bertambah dan berkurang adalah pendapat….
A. Mu'tazilah
B. Asy’ariah
C. Salafiah
D. Qadariah
E. Maturidiah

11. Salah seorang tokoh Asy’ariyiah termasyhur adalah…..
A. Ghailan al-Dimasiqy
B. Ma’bad al-Juhani
C. Abu al-Hudzail
D. AlGhazali
E. Imam Maliki

12. Kaum yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib dalam perang Shiffin adalah…..
A. Asy’ariah
B. Mu'tazilah
C. Jabbariah
D. Khawarij
E. Syi’ah

13. Pendiri aliran Maturudiyah adalah…..
A. Muhammad Abdul Wahhab
B. Al Juwaini
C. Al Baqilani
D. Abul Hasan
E. Abu Mansur Al-Maturidi

14. Khawarij berasal dari kata kharaja yang berarti ....
A. Masuk
B. Keluar
C. Berkabung
D. Berpisah
E. Melawan

15. Golongan Khawarij menganggap Ali bin Abi Thalib...
A. musyrik
B. kafir
C. muslim shaleh
D. pemuka agama
E. pemimpin sejati

16. Ajaran pokok golongan Mu'tazilah orang Muslim yang berbuat dosa besar disebut
A. Kafir
B. Mukmin
C. Islam
D. Fasiq
E. Munafik

17. Apakah Makna dari la hukma illa lillah adalah...
A. Tidak ada hukum kecuali hukum dari Rasulullah
B. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah
C. Tidak ada yang bisa dijadikan hukum kecuali Alquran
D. Tidak ada hukum kecuali dari sunnah
E. Tidak ada hukum yang berlaku kecuali pemikiran ulama

18. Menurut faham aliran Murjiah, orang mukmin yang melakukan dosa besar hingga mati belum taubat, statusnya ...
A. Menjadi kafir
B. Murtad
C. Tetap mukmin
D. Fasiq
E. Zalim

19. Menurut faham Maturidiyah, nasib orang mukmin yang melakukan dosa besar hingga mati belum taubat, adalah ...
A. Masuk surga
B. Masuk neraka
C. Masuk neraka dan tidak kekal
D. Terserah Allah
E. Dikembalikan urusan Mukmin tersebut kepada Allah

20. Di bawah ini yang bukan merupakan faham Murjiah adalah ...
A. Perbuatan dosa besar yang dilakukan oarang mukmin tidak akan menodai keimanannya
B. Perbuatan baik yang dilakukan orang kafir tidak akan merubah status kekafirannya
C. Keimanan seseorang menempati posisi yang sangat tinggi
D. Iman itu letaknya di dalam hati bukan pada lisan dan perbuatan
E. Orang Mukmin yang melakukan dosa besar statusnya berubah menjadi kafir

21. Aliran Kalam yang muncul di daerah Samarkand adalah
A. Khawarij
B. Maturidiyah
C. Asy’ariyah
D. Murji’ah
E. Mu'tazilah

22. Alasan kuat kelompok Khawarij dalam menolak arbitrase antara Ali dan Mu’awiyah adalah..
A. Siapa yang melaksanakan hukum yang dibuat oleh manusia maka mereka tergolong orang-orang kafir
B. Siapa yang tidak berhukum atas apa yang diturunkan Allah Swt. maka mereka tergolong kafir
C. Hukum Allah berlaku atas siapa saja yang hidup di dunia ini
D. Hukum Allah hanya berlaku atas golongan tertentu
E. Laksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah tanpa pandang bulu

23. Nama-nama tokoh seperti Washil bin Atha’, Abu Huzail al Allaf, Al-Nazzam adalah tokoh aliran kalam ...
A. Mu'tazilah
B. Jabariyah
C. Qodariyah
D. Syiah
E. Khawarij

24. Qadariah berasal dari kata qudrah, artinya…...
A. Kekuasaan mutlaq bagi manusia
B. Kekuatan manusia untuk menentukan nasibnya
C. Kehendak untuk memenuhi hajat hidupnya
D. Kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya
E. Manusia terpaksa tunduk pada qadar atau kehendak Tuhan

25. Manusia adalah bersifat terpaksa tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat apapun, adalah doktrin aliran terlarang ...
A. Jabariyah
B. Qodariyah
C. Syi'ah
D. Wahabiyah
E. Khawarij

B. Jawablah Pertanyaan berikut dengan benar !

1. Deskripsikan penyimpangan akidah sebelum masa Nabi Saw. ! (minimal 4)
2. Deskripsikan keadaan akidah masa Nabi Saw. !
3. Deskripsikan keadaan akidah masa sahabat !
4. Deskripsikan sejarah pertumbuhan Ilmu Kalam !
5. Jelaskan faktor-faktor perkembangan Ilmu Kalam !

Kunci Jawaban:
Pilihan ganda

1. C
2. E
3. C
4. E
5. A
6. C
7. A
8. C
9. D
10. B
11. D
12. D
13. E
14. B
15. B
16. D
17. B
18. C
19. C
20. E
21. B
22. A
23. A
24. D
25. A
Kunjungilah selalu www.bacaanmadani.com semoga bermanfaat. Aamiin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.